نه حرفی برای گفتن.....
نه امیدی برای ماندن.....
نه پایی برای رفتن.....
نه تمایلی برای دوباره ساختن.....
تو از اول هم هیچ نداشتی......