اینجا زمین است قیمت یک عشق تا عشق دیگر ......


یک قهر ساده است....!!!


همین..
.!!