هر چقدر سوختم از آتش فهمیدن بود

کاش از روز ازل هیچ نمی فهمیدم !!!!