اشک ها قطره نیستند!

بلکه کلماتی هستند که می افتند

فقط به خاطر اینکه:

پیدا نمی کنند کسی را که

معنی این کلمات را بفهمد...!!