مـــذکر عزیــــز : " مـــــ ♥ ــــرد " بـــاش !

زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز داره !

مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســ ♥ ــمت !

مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســ ♥ ــاست ، . . . !

مردونه حــــــرف بزن ،

مــــ ♥ ـــــردونه بخنــــــد ،

مردونه گریــــــه کن ،

مــــــردونه عشـــ ♥ ـــق بورز ،

مردونه ببــــــــخش ، . . . !

مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــ ♥ ــردی نکن ؛

مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کـــ ♥ ـــرده و بهـــــت تکیـــــه کرده...