از کیمیای نـام تـــــ ــــو..

این واژه های خـام..

در دست های خسته ی من..

شعــــــــر می شوند..

من در ادای نــام تـــــ ـــــو دم میزنم..

شعرم حــــــــرام باد اگر روزی..

تا بوده ام..

جز با طنین نــام تــــ ــــو شعری سروده ام..