دلــــم بالــکنی می خواهـــد رو به شهـــر...و کمی بـاد خنکــــ و تاریکـــــی ...یکــــ فنجان بــزرگــــ قهوه ...یکـــ جرعه تـ♥ـو ... یکــــ جرعه من ...و سـکوتـــی که در آن دو نگـــاه گـــره خـــورده باشـــد ...

بی کلام...میـــــدانی...!؟دلــــم یک "من" می خواهــد بـــرای تــو...و یک "تــو" تـــا ابــــد بــرای من ...و باز هم 3نقطه های بی پایانِ من...